Apie programą

MODERNIOSIOS LIETUVOS LITERATŪRINIS KANONAS

LLTI Naujosios literatūros ir Tekstologijos skyriai 2017–2021 m. vykdo ilgalaikę mokslinių tyrimų programą MODERNIOSIOS LIETUVOS LITERATŪRINIS KANONAS, skirtą lietuvių literatūros kanono formavimuisi XIX a. pab. – XX a. I pusėje tirti. Šioje svetainėje išsamiai pristatomi tyrimų rezultatai, informuojama apie programos metu vykstančius mokslo renginius bei kitas veiklas.

Kanono tyrimų programa pratęsia 2012–2016 m. LLTI vykdytą ilgalaikę programą „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“, išplėsdama jos tyrimų objektą iki moderniojo literatūros kanono problemikos ir istorinių tyrimų.

Orientuojantis į Lietuvos Respublikos valstybingumo atkūrimo šimtmetį, siekiama atskleisti literatūros kanono formavimą(si) kaip vieną iš moderniosios Lietuvos kultūrinės savikūros mechanizmų. Vykdant ilgalaikę programą tiriami nacionalinės literatūros kanono steigimo, institucionalizavimo ir dinamikos procesai: kaip per švietimą, literatūros mokslą, kritiką, leidybą ir kitus kanalus buvo kuriamas bei įtvirtinamas nacionalinės literatūros kanonas, kaip jis susijęs su to meto tautine tapatybe bei istorine atmintimi.

Programos uždaviniai:

  • nuosekliai ištirti XIX a. pab. – XX a. I pusėje vykusį nacionalinės lietuvių literatūros kanono formavimo(si) procesą;
  • analizuoti įvairias kanonizacijos praktikas (švietimo institucijų, literatūros kritikos, leidybos, memorializacijos, švenčių kultūros ir kt.);
  • nagrinėti kontrkanonines iniciatyvas ir alternatyvas, etninių, socialinių grupių ir lyčių atstovavimo kanone problemiką;
  • vykdyti tęstinius XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūros kanoną formuojančių fundamentinių šaltinių tekstologinio rengimo ir akademinių raštų leidybos darbus;
  • skleisti ir viešinti kanono steigties, raidos ir institucionalizacijos tyrimų rezultatus.

Programos vykdytojai: