Skaitiniai

Šioje svetainės dalyje rasite nuorodas į straipsnius ar kitas publikacijas, susijusias su kanono problematika.

Bleizgienė Ramunė, Gaidauskienė Nida, Kučinskienė Aistė, Pauliukevičiūtė Dalia, Šeina Viktorija, Žvirgždas Manfredas, Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės: (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė): kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, 635 p.

Bleizgienė Ramunė, „Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje“, Literatūra, 2020, Literatūra, 2020, t. 62, Nr. 1, p. 45–73; ISSN 0258-0802, eISSN1648-1143.

Bleizgienė Ramunė, „Liaudies rašytoja valstiečiams skaitytojams: Žemaitės ankstyvoji recepcija (1895-1915)“, Literatūra, t. 61, Nr. 1, 2019, p. 25-50. ISSN 0258-0802.

Bleizgienė Ramunė, „Kokia moteris gali būti rašytoja? Rašančios moters įvaizdis XIX a. pab.–XX a. prad. moterų rašytojų biografiniuose pasakojimuose“, Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 57–77.

Daugirdaitė Solveiga, „Lietuvių modernizmas – be feminų“, in: Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, sud. Loreta Mačianskaitė, Vilnius, LLTI, 2012, p. 52–68.

Dragenytė Ramutė, „Vinco Mykolaičio-Putino literatūros istorija: metodologiniai pasakojimo ypatumai“, Colloquia, 2015, Nr. 32, p. 14–34.

Gaidauskienė Nida, „Kristijono Donelaičio ir jo kūrybos reikšmės refleksija lietuvių spaudoje. Pastangos įprasminti poeto 200-ųjų gimimo metinių jubiliejų“, in: Colloquia, 2021, Nr. 47, p. 13−38. ISSN 1822-3737.

Kanonai lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys, sudarytojas Vigmantas Butkus, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001.

Kučinskienė Aistė, „Ankstyvasis Maironis literatūros lauke: įsišventinimas, kanonizavimas, pozicijų užėmimas“, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: LLTI, 2014, p. 249–264.

Laukkonėn Taisija, „Mažumos literatūra kaip iššūkis nacionaliniam literatūros kanonui: Lietuvos specifika“Colloquia, 2015, Nr. 34, p. 122–134.

Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics (19th to Early 20th Century), edited by Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina and Brigita Speičytė, Leiden: Brill, 2021.

Sprindytė Jūratė, Jakonytė Loreta, „Writing literary history: an overview of debates“, Senoji Lietuvos literatūra, 18 knyga, 2004, p. 81–90.

Šeina Viktorija, Savas svetimas dainius: Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883–1940), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Šeina Viktorija, „Maironio kanonizacijos dinamika XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūros kritikoje“, Colloquia, 2017, Nr. 37, p. 49–71.

Šeina Viktorija, „Adamo Mickiewicziaus įsavinimas tarpukario Lietuvos mokykloje: Mykolo Biržiškos indėlis“, in: Archivum Lithuanicum, 2020, t. 22, p. 249–276. ISSN 1392-737X.

Šeina Viktorija , „Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940)“, Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 2(108), p. 77–97.

Šeina Viktorija, „Die Konzeption der litauischen Nationalliteratur (von den 1890er bis zu den 1930er Jahren)“, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO), 67. Jahrg., Heft 2/2018, S. 196–224, ISBN 0948-8294.

Šeina Viktorija, „Savas svetimas dainius: problemiška Adamo Mickiewicziaus pozicija lietuvių literatūros kanone 18831905 m.“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, Nr. 42, p. 217 ISSN 1392-0502;

Šeina Viktorija, „Literatūrinio kanono tyrimai: metodologinės gairės“, Literatūra, 2019, t. 61, Nr. 1, p. 1124. ISSN 0258-0802

Šeina Viktorija, „Adamo Mickiewicziaus įsavinimas tarpukario Lietuvos mokykloje: Mykolo Biržiškos indėlis“, Archivum Lithuanicum, 2020, t. 22, p. 249–276. ISSN 1392-737X

Šidlauskas Marijus, „Kas gi sukūrė Radauską? (Iš sociokultūrinių dirbtuvių žvelgiant)“, in: XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika, sud. Aušra Jurgutienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 327–339.

Vaškelienė Asta, „Literatūriniai XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autoritetai: teorija ir praktika“, Senoji Lietuvos literatūra, 25 knyga, 2008, p. 51–72.

Žvirgždas Manfredas , „Maironis among the Founders of Independent State: a Poet in the Political Conferences“, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā / Current Issues in Research of Literature and Culture: Rakstu krājums / Conference Proceedings, Volume 24, Liepāja: Liepājas universitāte, 2019, p. 34–49, (1,1 a.l.). ISSN 2500-9508.