Skaitiniai

Šioje svetainės dalyje rasite publikuotus ilgalaikės mokslinių tyrimų programos tyrimų rezultatus.

Ramunė Bleizgienė, „Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje“, Literatūra, 2020, Literatūra, 2020, t. 62, Nr. 1, p. 45–73; ISSN 0258-0802, eISSN1648-1143.

Bleizgienė Ramunė, „Liaudies rašytoja valstiečiams skaitytojams: Žemaitės ankstyvoji recepcija (1895-1915)“, Literatūra, t. 61, Nr. 1, 2019, p. 25-50. ISSN 0258-0802.

Bleizgienė Ramunė , „Valstiečių raštingumo praktikos Žemaitės apsakymuose“, Tautosakos darbai, t. 58, 2019, p. 120-150. ISSN 1392-2831.

Bončkutė Roma, „Simono Daukanto pėdsakas Šatrijos Raganos kūryboje“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, t. 42, p. 151–177. ISSN 1392-0502.

Bončkutė Roma , „Daukanto Būdo recepcija Maironio Apsakymuose apie Lietuvos praeigą“, in: Archivum Lithuanicum, 2019, t. 21, p. 147–174. ISSN 1392-737X.

Gaidauskienė Nida, „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pastangos XX a. pradžioje sustiprinti moters vertę ir savivertę“, Literatūra, T. 60, Nr. 1 (2018);  ISSN 1648-1143.

Markevičienė Neringa, „Balio Sruogos laiškai Valerijai Čiurlionytei. Elektroninio archyvo laboratorija: tradiciniai metodai ir modernūs įrankiai“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2017, t. 40, p. 269–317. ISSN 1392-0502.

Markevičienė Neringa, „Balio Sruogos laiškai Juozapui Sruogai: Pareigingoji bičiulystė“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2018, t. 41, p. 235–266. ISSN 1392-0502.

Markevičienė Neringa, Markevičius Aurimas, „Pastabos apie Balio Sruogos laiškų rašybą ir kalbą“, in: Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika, 2018, t. 20, Nr. 1. ISSN 1392;

Markevičienė Neringa , „Balio Sruogos laiškai Valerijai Čiurlionytei“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 478–498, (1,2 a.l.). ISBN 978-609-425-272-3.

Markevičienė Neringa (kartu su Aurimu Markevičiumi), „Balio Sruogos laiškų kalba“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 499–529, (1,8 a.l.). ISBN 978-609-425-272-3.

Markevičienė Neringa, „Balio Sruogos laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2019, t. 42, p. 267–308, (2 a.l.). ISSN 1392-0502.

Speičytė Brigita, „Przełom w tradycji: Maironis a polska poezja romantyczna“, in: Wiek XIX: Rocznik Rowarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, 2017, t. X (LII), p. 1–9. ISSN 2080-0851.

Šeina Viktorija, „Maironio kanonizacijos dinamika XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūros kritikoje“, Colloquia, 2017, Nr. 37, p. 49–71.

Šeina Viktorija , „Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940)“, Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 2(108), p. 77–97.

Šeina Viktorija, „Die Konzeption der litauischen Nationalliteratur (von den 1890er bis zu den 1930er Jahren)“, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO), 67. Jahrg., Heft 2/2018, S. 196–224, ISBN 0948-8294.

Viktorija Šeina, „Savas svetimas dainius: problemiška Adamo Mickiewicziaus pozicija lietuvių literatūros kanone 18831905 m.“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, Nr. 42, p. 217 ISSN 1392-0502;

Viktorija Šeina, „Literatūrinio kanono tyrimai: metodologinės gairės“, Literatūra, 2019, t. 61, Nr. 1, p. 1124. ISSN 0258-0802

Viktorija Šeina, „Adamo Mickiewicziaus įsavinimas tarpukario Lietuvos mokykloje: Mykolo Biržiškos indėlis“, Archivum Lithuanicum, 2020, t. 22, p. 249–276. ISSN 1392-737X

Šidlauskas Marijus, „Kas gi sukūrė Radauską? (Iš sociokultūrinių dirbtuvių žvelgiant)“, in: XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika, sud. Aušra Jurgutienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 327–339.

Raškevičiūtė Jurgita Žana , „Šeimyninė Juozo Tumo korespondencija“, in: Iš širdies ir tikru reikalu: Juozo Tumo šeimyninė korespondencija, sudarė ir parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė ir Aistė Kučinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 9–29. ISBN 978-609-425-275-4.

Vaškelienė Asta, „Literatūriniai XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autoritetai: teorija ir praktika“, Senoji Lietuvos literatūra, 25 knyga, 2008, p. 51–72.

Žvirgždas Manfredas , „Maironis among the Founders of Independent State: a Poet in the Political Conferences“, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā / Current Issues in Research of Literature and Culture: Rakstu krājums / Conference Proceedings, Volume 24, Liepāja: Liepājas universitāte, 2019, p. 34–49, (1,1 a.l.). ISSN 2500-9508.

Manfredas Žvirgždas, „Ethnolinguistic Nationalism and Other Political Contexts of Maironis“, in: Interlitteraria, t. 24, nr. 2: Global Contexts, National Literatures. Miscellanea, Tartu: Tartu Ülikool, 2019, p. 436–449, (1 a.l.). ISSN 1406-0701.

Nuorodos į straipsnius ar publikacijas, susijusias su kanono problematika

Bleizgienė Ramunė, „Kokia moteris gali būti rašytoja? Rašančios moters įvaizdis XIX a. pab. – XX a. prad. moterų rašytojų biografiniuose pasakojimuose“, Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 57–77.

Daugirdaitė Solveiga, „Lietuvių modernizmas – be feminų“, in: Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, sud. Loreta Mačianskaitė, Vilnius, LLTI, 2012, p. 52–68.

Dragenytė Ramutė, „Vinco Mykolaičio-Putino literatūros istorija: metodologiniai pasakojimo ypatumai“, Colloquia, 2015, Nr. 32, p. 14–34.

Kanonai lietuvių kultūroje; straipsnių rinkinys, sudarytojas Vigmantas Butkus, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001.

Kučinskienė Aistė, „Ankstyvasis Maironis literatūros lauke: įsišventinimas, kanonizavimas, pozicijų užėmimas“, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: LLTI, 2014, p. 249–264.

Laukkonėn Taisija, „Mažumos literatūra kaip iššūkis nacionaliniam literatūros kanonui: Lietuvos specifika“Colloquia, 2015, Nr. 34, p. 122–134.

Sprindytė Jūratė, Jakonytė Loreta, „Writing literary history: an overview of debates“, Senoji Lietuvos literatūra, 18 knyga, 2004, p. 81–90.